LUKKET I DAG

The Past: Not Red But Green, Per Kristian Nygård

ARoS Triennalen The Garden

"Curatorial Statement" v. Erlend G. Høyersten, direktør ARoS

En ny triennale
Der eksisterer efterhånden mange kunstmuseer i verden. Der opstår også flere og flere biennaler og triennaler. Nogle overlever. Mange dør. Antallet af kunstmesser synes også at vokse. For mange, vil kynikeren sige. For få, vil romantikeren mene.

Nogle gange står der politiske ambitioner bag en biennale, andre gange erhvervsinteresser. Men tit er det begge dele samtidig. Et attraktivt kulturliv og gode kulturinstitutioner vil kunne tiltrække turister, gøre det nemmere at lokke velkvalificeret arbejdskraft til og ikke mindst holde på denne arbejdskraft. Markante kulturinstitutioner som en international biennale kan være en god brandingstrategi for en by med ambitioner eller markeringsbehov eller for en by i desperation.

Og så sker det også, at museer eller biennaler vokser frem, fordi nogen tror, at det er vigtigt. At kunst er vigtig. På ARoS ved vi, at kunst betyder meget for mange. Vi er af den opfattelse, at endnu flere skal have glæde af kunsten, fordi kunst potentielt kan gøre noget med vores måde at se og tænke på. Vi mener, at kunst er vigtig og kan blive endnu vigtigere. Mange gange beskriver jeg ARoS som et mentalt fitnesscenter, et sted til at træne og udvikle hjerne og tankesæt. Triennalen skal tænkes i de samme baner: som en mental træningsarena – et sted til at træne sit blik, sin forestillingsevne, den historiske bevidsthed om, hvem vi er som mennesker i verden. ARoS-triennalen er ment som en generøs gestus og en invitation, til det kunstinteresserede publikum og til professionelle såvel som dem, der godt kan lide at lade sig overraske.

Den historiske bevidsthed
Udstillingen vil brede sig over to gallerier på museet, ud i byrummet og videre langs bugten syd for Aarhus. Triennalen består af tre dele: The Past, The Present og The Future, alle med forskellige lokationer, men som dele af en helhed.

Triennalen The Garden – End of Times, Beginning of Times tematiserer menneskets sameksistens med og syn på naturen; hvordan forskelligartede verdensanskuelser (det være sig religiøse, politiske, ideologiske, kulturelle eller videnskabelige) gennem århundreder har materialiseret sig i en menneskeskabt natur. Den viser kunst, som griber ind i og bruger naturen i stor skala. Fortællingen spænder over en tidsperiode på 400 år og forholder sig til fortid, nutid og fremtid.

Det har været vigtigt for museet at tilføre et historisk perspektiv i form af udstillingens tematik og gennem det kuratoriske greb. Oftest er biennaler og triennaler knyttet til samtidskunsten og således vores egen tid. Jeg vil påstå, at et væsentligt problem for dagens samfund og vores orientering i verden er manglende kundskab, ikke blot om fremmede kulturer, men også om forskellige historiske forudsætninger for, at vi befinder os der, hvor vi er. Tidsperspektivet for triennalen er derfor helt centralt, ikke bare for at fortælle en interessant historie, men også for at øge den historiske bevidsthed.

Stedet for refleksion og forlystelse
Haven er igennem historien blevet betragtet som et sted for videnskabelige studier, et fristed til ensom refleksion eller et forlystelsessted. Haven er i vores kultur et mødested mellem civilisation og natur; et meditativt sted, som befinder sig imellem to verdener. Haven udfylder forskellige behov i forskellige kulturelle sammenhænge og bliver derfor det perfekte billede på den mangfoldighed, som udgør vores verden – og som gør verden til vores.

Udstillingen handler grundlæggende om, hvordan mennesket igennem tiden har omdannet naturen – hvilke idealer det er sket ud fra, og hvad disse idealer siger om menneskets tænkning. Vi har ikke nogen ambition om at vise det hele, og det ville være en illusion, hvis vi påstod, at vi kunne skabe en fuldstændig historie. Vi skærer nogle tværsnit i historien og giver publikum mulighed for at fordybe sig i nogle forskellige elementer. Denne tilgang forudsætter, at publikum aktivt deltager i tanke- og skabelsesprocesserne. Som institution har vi en forpligtelse til at pirre folks kunstinteresse. Derfor er vi interesserede i forskellen på at være passive modtagere og aktive medspillere i forhold til kunsten og samfundet.

Udstillingen på museet – The Past vil rammesætte det historiske udgangspunkt for triennalens samlede fokus. Med denne stort anlagte udstilling vil ARoS sætte fokus på den forandring, der er sket i relationen mellem naturen og mennesket: hvorledes skiftende historiske perioder har ændret den måde, naturen og mennesket har påvirket hinanden, og som ofte er kommet til udtryk i kunsten.

Afsættet for udstillingen er den barokke havearkitektur, der fandt sit klimaks fra midten af 1600-tallet og frem til starten af 1700-tallet. I barokkens haveanlæg præsenteres naturen som tæmmet, organiseret efter et kartesiansk matematisk udgangspunkt, konstrueret efter lige linjer. Den barokke have er udtryk for, hvorledes mennesket så sig selv i forhold til universet, og kan her sammenlignes med en gridstruktur, da den udregnes ved hjælp af matematiske koordinater og principielt kan fortsætte i det uendelige.

Denne opfattelse af mennesket som en matematiker, der med sin rationelle tilgang til verden søger at skabe mening og betydning, afspejles i de barokke haveanlæg, der med deres klare orden afspejler den gryende videnskabelighed, der efterhånden vandt indpas. Barokhaven er et billede på denne nye relation mellem mennesket og naturen, hvor naturen bliver en menneskeskabt scene.

Barokken blev afløst af rokokoen og dens lyriske haver, siden af oplysningstiden og den engelske have og så romantikken og den sublime natur. Romantikken, der blomstrede frem i starten af 1800-tallets Tyskland, bliver ofte anskuet som en reaktion på den industrielle revolution og oplysningstidens krav om rationalitet. Med romantikken kom også en ny landskabsforståelse båret af følelser. Naturen var nu ikke længere ordnet, men i stedet hjem for ukontrollerede kræfter. Naturen er voldsom, og mennesket er underlagt dens luner, bedst illustreret i Caspar David Friedrichs klassiske romantiske billede af en isbryder, der er ved at synke. Her mødes fremskridtet af naturens voldsomme kræfter, og den industrielle og mekaniserede verden må bukke under.

Fokus blev flyttet fra de franske haver til de engelske, hvor anlæggene var præget af udsigtspunkter, snævre stier, overraskende øjeblikke og en tilstræbt oplevelse af en vild natur. Mennesket kunne i fred filosofere og lade sig overvælde af den frigørende kraft, naturen besad, som gav mulighed for religiøs såvel som moralsk indsigt.

Modernismens gennembrud i starten af det 20. århundrede skabte en ny mangfoldig tilgang til naturen, spændende fra fauvisternes hyldest af menneskedyret og de utæmmede kræfter over futurismens udsagn om, at teknologi og maskiner har sejret over naturen, til surrealismens forestilling om det botaniserede som værende i en en til en-relation med menneskets underbevidsthed og drifter. Naturen var her en scene for utæmmede lyster, et sted som mennesket længselsfuldt kunne spejde imod for at udleve sine inderste drifter.

I haveanlæggene skete der på samme måde en udrensning af romantikkens forlorne syn på naturen, og i stedet trådte det stringente og funktionelle frem, som det ses i haverne til Le Corbusiers Villa Savoy og Frank Lloyd Wrights hus Fallingwater, hvor den vilde natur inkorporeres og absorberes i arkitekturen.

1960’erne og 70’ernes land art-projekter står som ikoniske værker fra 60’ernes konceptuelle afsøgning af kunstbegrebets grænser, inspireret af minimalismen. Land art afsøger lige som minimalismen et nyt forhold mellem beskuer og værk igennem en række monumentale og overraskende møder, der bryder ind i naturen. Land art-værkerne blev ofte skabt på steder, der ikke var direkte fremkommelige og derfor krævede en længere tur væk fra de normale færdselsårer. Den nordamerikanske ørken har en ikonisk betydning i en amerikansk kontekst som The Wild West, et mytisk sted på grænsen af civilisationen, der både er vildt og ufremkommeligt, men også et sted for personlig selvrealisering. Men i 60’erne forandrede den betydning, så ørkenen nu også, affødt af tidens atomprøvesprængninger, dannede baggrund for apokalyptiske billeder.

Land art-værker formår at bryde ind i naturen og understreger med deres monumentalitet det faktum, at mennesket foretager indgreb og forandrer naturen i forhold til sine ønsker. Samtidig viser værkerne også naturens modreaktion, i og med at flere af værkerne er forgængelige. Værkerne skærer sig ind i naturens landskab, men eroderer samtidigt væk, underlagt naturens præmisser. 

Vores samtid
Samtidskunsten reagerer naturligt nok på de udfordringer, samfundet står over for, og en af de mest presserende er at gentænke menneskets forhold til naturen. Kunsten skaber et rum for refleksion, hvor man undtagelsesvis kan blande normalt fastfrosne positioner og adskilte videnskaber. Samtidskunsten skaber et rum for refleksion over sin egen position i forhold til den historiske udvikling og søger at skabe betydning ved at fremhæve de ofte mange lag af relationer og påvirkninger, som individet og naturen er underlagt. Samtidskunstens behandling sker i en kakofoni af stemmer, der dækker såvel kunstneriske eksperimenter, som minder os om 60’ernes land art, som værker, der bygger videre på en mere aktivistisk kunsttradition.

I løbet af de seneste 10 år er globaliseringen accelereret med en hidtil uset kraft. Informationsteknologi og den hastige udvikling af det globale marked har bevirket, at tidligere isolerede dele af verden er blevet koblet på den globale udvikling, der nu synes irreversibel. Denne nye globale situation må bedst kunne betegnes som en multiplicitet og mangfoldig bevægelse, karakteriseret af massive demografiske forandringer, diaspora, immigration, globale kapitalstrømme og en global kulturel cirkulation, som det ikke tidligere har været muligt at forestille sig.

I udstillingsdelen The Present ønsker vi at indfange dette maniske nu, det samtidige eller øjeblikket. Vi mener, at der er behov for en belysning af den accelererede globale situation, som i disse år vender op og ned på de verdensbilleder, der har været med til at skabe vores identitet. 

Den globale samtid er præget af en synlighed og mediering, som ikke tidligere har været så visuelt formidlet. Forestillingen om et homogent og stabilt verdensbillede erstattes af en kalejdoskopisk mangfoldighed af udsyn og blikretninger. Den globale virkeligheds mylder af indtryk lader sig ikke indfange af vestens centralperspektiviske blik.


Det centrale element i The Present er den umulige opgave, det er at indfange det samtidige i en fragmenteret virkelighed, hvor netop de store fortællinger og den illusoriske tanke om at kunne rumme verden i et samlet narrativ har lidt skibbrud. 

Hvor The Present gør status over den globale virkelighed, vi lever i lige nu, søger The Future at udfolde de nye udfordringer, som mennesket står over for ved indgangen til det, som er blevet defineret som den antropocæne epoke. Det er en epoke, der punkterer vores vante forestilling om menneskets særstilling i forhold til naturen og om naturen som en passiv romantisk størrelse.

Naturen er hverken smuk og god eller noget, vi skal redde; tværtimod skal vi udnytte de kræfter og muligheder, vi ikke før har kunnet se, fordi tidligere tiders naturdyrkelse har sløret og romantiseret naturen. Længslen efter den ufordærvede natur står i vejen for den udvikling, der er nødvendig. Det er med netop denne nye realisme, vi i fremtiden vil møde naturen. Derfor vil The Future ikke være en romantisk søgen efter det ubesmittede, men et visionært realitetstjek.

Forestillingerne om, hvad fremtiden vil byde, og hvilken rolle kunsten skal spille, er mange. Udstillingen vil blive præget af den mangestemmige debat, der nærmest synes at have entropisk karakter.

Hvorfor en ny triennale
I skuespillet Lady Windermere’s Fan (1892) af Oscar Wilde (1854-1900) finder følgende ordveksling sted:

“Cecil Graham: What is a cynic?
Lord Darlington: A man who knows the price of everything, and the value of nothing.
Cecil Graham: And a sentimentalist, my dear Darlington, is a man who sees an absurd value in everything and doesn’t know the market price of any single thing.”

Så spørgsmålet er, til hvilken pris og med hvilken værdi ARoS lancerer en ny triennale?

Vi valgte at lancere triennalen i 2017, året hvor Aarhus er europæisk kulturhovedstad. Triennalen falder på et tidspunkt, hvor vi mere end nogensinde før har brug for kunst og kultur til at minde os om, hvor vi kommer fra, hvor vi står i dag, og hvor vi er på vej hen. ARoS ønsker at give kunsten den plads og respekt, som den fortjener.

Triennalen skal være et bidrag til det kunstneriske økosystem i Danmark og Norden. Den er et forslag til, hvad vi kan gøre for kunsten, for at den kan få den respekt og plads, den skal have. Men triennalen skal også vise, hvad kunst kan gøre. Vi ved, at kunsten er under pres rent politisk, at Europa bliver mere og mere polariseret, og at kulturinstitutioner er nemme ofre for nedskæringer. Vi ønsker derfor at gøre kunsten til en uundværlig del af samfundet, for hvis institutionerne sidder og venter for længe, så kan det være for sent for vores legitimitet, relevans og plads i samfundet. Med triennalen vil vi sætte et aftryk i et Europa, som desværre ændrer sig i en forkert retning.

Triennalen er vores indspil til den samtale, som er vigtigere at holde i live og at stimulere end nogensinde før: Hvad indebærer det at være et menneske sammen med andre mennesker?

The Garden Sponsorer _070417

ARoS Triennialen  The Garden - Komplet værkliste

Nicolai Abraham Abildgaard
Christ Healing the Two Blind at Jericho
ARoS Aarhus Kunstmuseum, 1802

Darren Almond
Sometimes Still
Courtesy of the Artist and White Cube, 2010

Jean Arp
Pistil (Gynaecium)
ARoS Aarhus Kunstmuseum, 1950

Nikolai Astrup
Apple Tree in Bloom
Sparebankstiftelsen DNB / Astrupsamlingen / KODE – Kunstmuseene i Bergen, c. 1920

The Goose
Sparebankstiftelsen DNB / Astrupsamlingen / KODE– Kunstmuseene i BergenKornstaur

Stooks
Sparebankstiftelsen DNB / Astrupsamlingen / KODE – Kunstmuseene i Bergen c. 1920

A Morning in March 
Sparebankstiftelsen DNB / Astrupsamlingen / KODE – Kunstmuseene i Bergen, c. 1920

Rhubarb
Sparebankstiftelsen DNB / Astrupsamlingen / KODE – Kunstmuseene i Bergen, 1911 (-1921)

Rhubarb and Little Girl at SandalstrandSparebankstiftelsen DNB / Astrupsamlingen / KODE – Kunstmuseene i Bergen, c. 1920

Spring Night in the Garden
Astrupsamlingen / KODE – Kunstmuseene i Bergen, 1909

Giorgio de Chirico
Roses
Tokyo Fuji Art Museum, n.d.

Metaphysical Interior with Picture of Villa
Tokyo Fuji Art Museum, n.d.

Italian Square with Statue
Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris, n.d.

John Constable
The Vale of Dedham, from East Bergholt
Leeds Museums and Galleries (Leeds Art Gallery), 1814

Near Haddon, Derbyshire
 
Leeds Museums and Galleries (Leeds Art Gallery, n.d.

Henri-Edmond Cross
Almond Trees in Bloom
Ny Carlsberg Glyptotek, København, c. 1902

J.C. Dahl
Nordic Landscape with Dead Tree
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, 1814

Paul Delvaux
The Meeting in Ephesus
Foundation Paul Delvaux, Belgium 1973

Agnes Denes
Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan
Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York, 1982

Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan
Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York, 1982

Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan - Before Planting
Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York, 1982 

Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan - Blue Sky, World Trade Center
Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York, 1982

Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan - Golden Wheat (Close-up)Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York, 1982

Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan - Green Wheat, Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York, 1982 

Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan - Green Wheat Turning
Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York, 1982

Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan - Harvest with Sailboat, Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York,1982

Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan - Ocean Liner Passing Wheatfield on the Hudson
Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York,1982

Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan - The Harvest
Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York, 1982

Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan - With New York Financial Center
Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York, 1982

Wheatfield - A Confrontation: Battery Park Landfill, Downtown Manhattan - With Statue of Liberty Across the Hudson
Agnes Denes, courtesy Leslie Tonkonow, Artworks + Projects, New York, 1982

Maurice Denis
Paradise
Musée d’Orsay, Paris, France, 1912

Mark Dion
The Phantom Museum (Wonder Workshop)
Courtesy Mark Dion & Tanya Bonakdar Gallery, New York, 2015

C.W. Eckersberg
The pavilion ’Kildehytten’ in the Romantic Garden of Sanderumgaard
Sanderumgaards Romantiske Have, 1806

Bower in the Romantic Garden of Sanderumgaard
Sanderumgaards Romantiske Have, 1806

Bower in the Romantic Garden of Sanderumgaard, Sanderumgaards Romantiske Have, 1808

The pavilion ‘Marieshvile’ in the Romantic Garden of Sanderumgaard,  Sanderumgaards Romantiske Have, 1806

View of the Romantic Garden of Sanderumgaard in front of the Main Building
Sanderumgaards Romantiske Have, 1806

The Romantic Garden of Sanderumgaard, seen from the Main Building
Sanderumgaards Romantiske Have, 1806

The Main Building of The Romantic Garden of Sanderumgaard, seen from the Garden side
Sanderumgaards Romantiske Have, 1806

The pavilion ’Sommerlyst’ in the Romantic Garden of Sanderumgaard
Sanderumgaards Romantiske Have, 1806

The Cliff of Møn. View towards ‘Sommerspiret’
Fuglsang Kunstmuseum, 1809

Summer’s Day in Charlottenlund Woods
ARoS Aarhus Kunstmuseum, 1825

Olafur Eliasson
Beauty
ARoS Aarhus Kunstmuseum, 1993

Max Ernst
Petrified Forest
The National Museum of Western Art, Tokyo. Donated by Yamamura Family, 1927 

Wilhelm Freddie
Meditation on anti-Nazi love
KUNSTEN – Museum of Modern Art, Aalborg 1936

Caspar David Friedrich
Waft of Mist
Hamburger Kunsthalle, 1820

Paul Gauguin
Adam and Eve
Ordrupgaard, 1902

Tahitian Women
The foran National Museum in Belgrade, 1898

Vilhelm Hammershøi
Near Fortunen, Jægersborg Deer Park
Statens Museum for Kunst, 1901

William Hannan
West Wycombe Park with Walton Bridge
Lent by the UK Government Art Collection, c. 1750-57

Helen Mayer Harrison & Newton Harrison
Hog Pasture: Survival Piece #1Courtesy Harrison Studio, 1970-71 (2017)

Katsushika Hokusai
Clear Weather with a Southerly Wind
Rijksmuseum Purchased with the support  of the F.G. Waller-Fonds, 1829-33

Joan Jonas 
Ice Drawing Sculpture
Courtesy Shane Akeroyd Collection, 2012

Asger Jorn
Guganaga
ARoS Aarhus Kunstmuseum, 1945

Jens Juel
The Ryberg Family (sketch)
Statens Museum for Kunst, c. 1795

Georg Friedrich Kersting
The Cascade in Frederiksberg
Københavns Museum (deponeret på Statens Museum for Kunst), 1808

Ernst Ludwig Kirchner
Tinzenhorn – Zügen Gorge near Monstein
Kirchner Museum Davos, Schenkung / Donation of Lea Steegmann-Morosani, Davos, 1919

Paul Klee
Garden after a Thunderstorm
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 1932

Nicolas Lancret
The Earth
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, before 1732

Max Liebermann
The Flower Terrace in the Wannsee Garden
Kunstmuseum Gelsenkirchen, 1921

Richard Long
Driftwood Circle
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 1978

A Crossing Place
Museum Ludwig Cologne / Acquisition, 1984, 1983

Claude Lorrain
River Landscape with Herdsmen
Statens Museum for Kunst, c. 1630

Landscape with the Flight into Egypt
Nivaagaards Malerisamling, c. 1646

René Magritte
The Resumption
Tokyo Fuji Art Museum, 1965

Jean Metzinger
Landscape in Colour with Waterfowl
Musée d‘Art Moderne de la Ville de Paris, 1907-08

Richard Mortensen
Botanical Portrait
ARoS Aarhus Kunstmuseum, 1937

Koloman Moser
Garden with Fountain
Private collection, Vienna, 1911

Edvard Munch
Winter at North Beach
Canica Kunstsamling, Oslo, 1900-01

Emil Nolde
Flower Garden (L)
©Nolde Stiftung Seebüll, 1922

Small Flower Garden
Canica Kunstsamling, Oslo,  n.d.

Sand Dunes of the North Sea
Statens Museum for Kunst, 1936 

Per Kristian Nygård
Not Red But Green
Courtesy Per Kristian Nygård, 2017

Georg Christian Oeder
Markings of the Plants that grow wild in the Kingdoms Denmark and Norway (Flora Danica)
Det Kongelige Bibliotek, Nationalsamlingsafdelingen - Kortsamlingen, 1761-1883

Damián Ortega
Eroded Valley
Courtesy of the Artist and White Cube, 2016

Max Pechstein
Four Bathers
Canica Kunstsamling, Oslo, 1910-13

Nicolas Poussin
Landscape with Travellers Resting, known as A Roman Road
The Trustees of Dulwich Picture Gallery, London, 1648

Pierre-August Renoir
The Painter’s Garden in Essoyes
Private collection courtesy of Halcyon Gallery, 1909

Christian Rohlfs
Sunflower
Private collection, Vienna, 1921

Franz Rösel von Rosenhof
Earth after the Fall
Statens Museum for Kunst, 1690

The Garden of Eden before the Fall
Statens Museum for Kunst, 1690/1695

Pamela Rosenkranz
Untitled
Courtesy Pamela Rosenkranz, 2017

Jacob Isaacksz. van Ruisdael
Landscape with a Waterfall
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, 1660

View of a Forest
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Loan Cultural Heritage, Agency of the Netherlands, 1646

Karl Schmidt-Rottluff
Apple Trees
Canica Kunstsamling, Oslo, 1910

Yinka Shonibare, MBE
The Swing (after Fragonard)
Tate, London, 2001

Robert Smithson
Spiral Jetty
Courtesy Electronic Arts Intermix, 1970

Thomas Struth
Paradise 12, Xi Shuang Banna, Yunnan Province, China 1999
Berlin / Paris and Thomas Struth, 1999

Paradise 27, Rio Madre de Dios, Peru 2005
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin / Paris and Thomas Struth, 2005

Paradise 33, Kaua'i, Hawaiian Islands, 2006
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin / Paris and Thomas Struth, 2006

Diana Thater
Chernobyl
Courtesy of the artist, New York / London, 2011

Félix Vallotton
Landscape in the Jura Mountains
Städel Museum, Frankfurt am Main, 1901

Maurice de Vlaminck
My Father's Garden
The National Museum in Belgrade, 1905

Antoine Watteau
Amusements of Cythera
Private Collection, Basel,  n.d.

The Swing
Hjalmar Linder Donation, Finnish National Gallery / Sinebrychoff Art Museum, c. 1712

Meg Webster
Solar Grow Room
Gallery, New York, 2017

Richard Wilson
Kew Gardens, Surrey, Ruined ArchMuseum of Gloucester, 1713

The Present:

Ackroyd & Harvey
Vester Allé 7
Courtesy the artists
Site: Vester Allé 7, 2017

Rune Bosse
tempus circularis fagus sylvatica
Courtesy the artist
Site: O Space, 2016

The Root Lab
Courtesy the artist
Site: O Space, 2017

Lucien Castaing- Taylor and Véréna Paravel
Leviathan
Courtesy Lucien Castaing-Taylor and Véréna Paravel
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2012

Ismar Cirkinagic
Herbarium
Courtesy the artist
Site: O Space, 2006-2016

Mark Dion
Trichechus manatus latirostris - Plastic skeleton, tar, found objects in steel and glass case
Courtesy artist and Tanya Bonakdar, Gallery, NYSite: Naturhistorisk Museum, 2013

Elmgreen & Dragset
Powerless Structures fig. 55 - Cruising Pavillion
Courtesy the artists and Galleri Nicolai WallnerSite: Mindeparken, 1998 / 2017

Cyprien Gaillard
Understory
Courtesy the artist and Sprüth Magers
Site: Shen Mao, 2017

KOE
Courtesy the artist and Sprüth Magers
Site: O Space, 2015

E.B. Itso
Blue Room
Courtesy the artist and Galleri Nicolai Wallner
Site: O Space, 2017

Oscar Lhermitte
Urban Stargazing
Courtesy the artist
Site: Kulbroen, 2017

Fujiko Nakaya
Untitled
Courtesy the artist
Site: ARoS´rooftop, 2017

Pia Sirén
Vista
Courtesy the artist
Site: O Space, 2017

The Future

Doug Aitken
The GardenCourtesy the artist and 303 Gallery, New York; Galerie Eva Presenhuber, Zürich; Victoria Miro Gallery, London; and Regen Projects, Los Angeles
Site: Østhavnsvej, 2017

Yto Barrada
Faux départ
Courtesy Pace London; Sfeir-Semler Gallery, Hamburg, Beirut; and Galerie Polaris, Paris
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2015

Tacita Dean
Trying to Find the Spiral Jetty
Courtesy the artist, Marian Goodman Gallery, New York/Paris and Frith Street Gallery, London
Site: Tangkrogen-Ballehage, 1997

Tue Greenfort
Prototaxites
Courtesy Tue Greenfort and KÖNIG GALERIE
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2017

Katharina Grosse
Untitled
Site: Tangkrogen-BallehageCourtesy the artist and KÖNIG GALERIE, Berlin 2017

Bjarke Ingels Group 
Skum
Site: Tangkrogen-Ballehage
Courtesy Bjarke Ingels Group, CHART, Tuborg og ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2016

Alicja Kwade
Be-Hide
Courtesy the artist and KÖNIG GALERIE
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2017

Henrik Menné
Skovanordning
Courtesy the artist and Galleri Tom Christoffersen
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2017 

Anssi Pulkkinen & Taneli Rautiainen
Constrained view (Gap) and Constrained
Courtesy the artists
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2017

Hans Rosenström
Shoreline
Courtesy the artist and Helsinki Contemporary
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2017

Tomás Saraceno
NGC/IC/M+M (working title)
Courtesy of Andersen’s Contemporary, CopenhagenSite: Tangkrogen-Ballehage, 2017

Max Hooper Schneider
Refuse Refugium
Courtesy the artist, Jenny’s and High Art
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2017

Simon Starling
One hundred and Seventy Six
Courtesy Simon Starling and Neugerreimscheinder, Berlin
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2017

Superflex
Investment Bank Flowerpot / Deutsche Bank Marijuana
Courtesy Superflex
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2017

Sarah Sze
Untitled
Courtesy the Artist and Victoria Miro, London
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2017

Rirkrit Tiravanija, Nikolaus Hirsch, Michel Müller
Do we dream under the same sky
Courtesy the artist and architects
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2017

Meg Webster
Concave room for Bees
Courtesy the artist and Paula Cooper Gallery, New York
Site: Tangkrogen-Ballehage, 2017

ARoS Triennalen The Garden består af 3 dele:

THE GARDEN – End of Times; Beginning of Times er støttet af Aarhus 2017.

©ARoS 2017